Σύνδεση

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Η χρήση του δικτυακού τόπου www.OFFroader.gr (εφεξής καλούμενου χάριν συντομίας ως «δικτυακού τόπου») υπόκειται στους όρους και προϋποθέσεις που παρατίθενται στη συνέχεια. Η χρήση του δικτυακού τόπου, συνιστά τεκμήριο ότι ο επισκέπτης / χρήστης έχει αναγνώσει και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους χρήσης. Σε περίπτωση μη αποδοχής οποιουδήποτε όρου της παρούσας, απαγορεύεται ρητώς η χρήση του δικτυακού τόπου.

 

1. Είδος πληροφοριών - Δηλώσεις Αποποίησης και Περιορισμοί ευθύνης Διαδικτύου


1.1 Ο δικτυακός τόπος καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την έγκαιρη και έγκυρη πληροφόρηση των επισκεπτών, στο επίπεδο της παροχής ακριβούς εκτιμήσεως επί των προβαλλομένων θεμάτων. Επιπλέον ο δικτυακός τόπος περιέχει και διατυπώνει υποκειμενικές εκτιμήσεις, οι οποίες απηχούν προσωπικές απόψεις. Ουδεμία εγγύηση ή εξασφάλιση παρέχεται προς τους χρήστες / επισκέπτες αναφορικά με την ακρίβεια των παρεχομένων πληροφοριών.

1.2 Κανένα μέρος του παρεχομένου στους χρήστες / επισκέπτες περιεχομένου του δικτυακού τόπου δεν αποτελεί και δεν μπορεί να θεωρηθεί σε καμία περίπτωση, ευθέως ή εμμέσως, παρότρυνση, συμβουλή ή προτροπή για οποιαδήποτε πράξη ή παράληψη, αλλά αντιθέτως εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια των χρηστών / επισκεπτών κατόπιν αξιολόγησης να ενεργήσουν με βάση την δική τους βούληση, αποκλειομένης οιασδήποτε ευθύνης του διακτυακού τόπου.

1.3 Το περιεχόμενο και οι υπηρεσίες παρέχονται από τον δικτυακό τόπο «ως έχουν», χωρίς καμία εγγύηση ρητή ή έμμεση, διατυπωμένη ή υποτιθέμενη, εξυπακουόμενων των εγγυήσεων ικανοποιητικής ποιότητας, καταλληλότητας, απαραβίαστου συμβατότητας, ασφάλειας και ακρίβειας, τις οποίες όλες ρητά αρνείται ο δικτυακός τόπος.

1.4 Σε καμία περίπτωση ο δικτυακός τόπος www.OFFroader.gr δεν εγγυάται και δεν ευθύνεται κατά συνέπεια (ούτε καν από αμέλεια) για οιαδήποτε τυχόν ζημία (θετική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, συνίσταται σε απώλεια δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, τραυματισμό κ.λπ.) από χρήστες / επισκέπτες του δικτυακού τόπου, ή τρίτους, από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη, τη χρήση του δικτυακού τόπου, τυχόν αδυναμία παροχής υπηρεσιών / πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα / υπηρεσίες / πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

1.5 Ο δικτυακός τόπος καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλή λειτουργία του, σε καμία όμως περίπτωση δεν εγγυάται ότι οι λειτουργίες του θα είναι αδιάκοπες ή χωρίς κανενός είδους σφάλμα, απαλλαγμένες από ιούς και παρόμοια στοιχεία.

 

2. Πνευματικά Δικαιώματα - Άδεια Χρήσης

2.1 Το σύνολο του περιεχομένου του δικτυακού τόπου, συμπεριλαμβανομένων και των παρεχόμενων υπηρεσιών, αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας του www.OFFroader.gr ή συνεργαζομένου ή διαφημιζομένου τρίτου με αυτό, φυσικού ή νομικού προσώπου και διέπεται από τις εθνικές και διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας, με εξαίρεση τα ρητώς αναγνωρισμένα δικαιώματα τρίτων.

2.2 Απαγορεύεται ρητά και ανεπιφυλάκτως η οποιαδήποτε χρήση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά, του περιεχομένου του δικτυακού τόπου και των υπηρεσιών που προσφέρονται σε αυτό, χωρίς προηγούμενη έγγραφη άδεια από το www.OFFroader.gr ή τον κύριο των πνευματικών δικαιωμάτων επί του προκειμένου στοιχείου.

2.3 Κατ' εξαίρεση, επιτρέπεται η αναδημοσίευση του περιεχομένου του δικτυακού τόπου εφόσον αυτό γίνεται μέσω της λειτουργίας Syndicate ή RSS feeds που παρέχει το www.OFFroader.gr.

2.4 Κατ' εξαίρεση, επιτρέπεται η αποθήκευση (download) και εκτύπωση μεμονωμένου τμήματος του δικτυτακού τόπου από χρήστη / επισκέπτη, για αυστηρώς προσωπική του χρήση και υπό την προϋπόθεση ότι δεν παραβιάζονται οι διατάξεις περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Ενδεικτικά, απαγορεύεται η προβολή ή επαναπροώθηση στο Διαδίκτυο, ακόμη και όταν αυτή συνοδεύεται από την πληροφορία ότι το προβαλλόμενο στοιχείο προέρχεται από την συγκεκριμένη ιστοσελίδα, καθώς και η μετά την εκτύπωση διανομή ή προώθηση εντύπου υλικού σε τρίτα πρόσωπα ακόμη και όταν αυτή συνοδεύεται από την πληροφορία ότι το προβαλλόμενο στοιχείο προέρχεται από τον συγκεκριμένο δικτυακό τόπο.

 

3. Προσωπικά Δεδομένα

3.1 Ο δικτυακός τόπος δεσμεύεται ότι θα χρησιμοποιεί τυχόν προσωπικά δεδομένα που οικειοθελώς οι χρήστες / επισκέπτες παρέχουν, κατά τρόπο σύννομο με την ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και με σκοπό τη βελτίωση των υπηρεσιών που παρέχει στους χρήστες / επισκέπτες.

 

4. Διαφημίσεις - συνδέσεις προς δικτυακούς τόπους (links)

4.1 Ο δικτυακός τόπος περιέχει διαφημίσεις και συνδέσεις με άλλες ιστοσελίδες και ηλεκτρονικές διευθύνσεις, οι οποίες μπορεί να έχουν διαφημιστικό περιεχόμενο, χαρακτήρα ή σκοπό. Το www.OFFroader.gr δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και πληρότητα των υπηρεσιών άλλων δικτυακών τόπων και σελίδων στα οποία παραπέμπει μέσω "δεσμών", hyperlinks ή διαφημιστικών banners (εφεξής καλουμένων χάριν συντομίας ως «σύνδεσμοι»). Οι ανωτέρω σύνδεσμοι έχουν τοποθετηθεί αποκλειστικά για τη διευκόλυνση των επισκεπτών / χρηστών του δικτυακού τόπου, ενώ οι δικτυακοί τόποι στους οποίους παραπέμπουν υπόκεινται στους αντίστοιχους, των δικτυακών αυτών τόπων, όρων χρήσης. Η τοποθέτηση των συνδέσμων δεν αποτελεί ένδειξη έγκρισης ή αποδοχής του περιεχομένου των αντίστοιχων δικτυακών τόπων από το www.OFFroader.gr, που δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο τους, καθώς και για οποιαδήποτε ζημία προκύψει από τη χρήση τους, καθώς ο επισκέπτης έχει πρόσβαση σε αυτές με δική του ευθύνη.

4.2 Πέραν του υποπίπτοντος στην όραση και την ακοή περιεχομένου του υπάρχοντος στο www.OFFroader.gr διαφημιστικού μηνύματος (οπτικού, ηχητικού) ή κειμένου και των προφανώς εκδήλων περιπτώσεων προσβολής εννόμων αγαθών ή δικαιωμάτων, ο δικτυακός τόπος ουδεμίαν ευθύνη φέρει για τυχόν υπερβάσεις και παραβάσεις της κειμένης ελληνικής ή νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ενώσεως καθώς και για ανακρίβεια ή αδυναμία συμμορφώσεως με αυτές. Η συγκεκριμένη ευθύνη βαρύνει αποκλειστικά τους διαφημιζομένους.

 

5. Περιεχόμενο που υποβάλλεται από τους χρήστες

5.1 Ο δικτυακός τόπος www.OFFroader.gr δίνει στους χρήστες την επιλογή να δημοσιεύουν στον δικτυακό τόπο δικό τους περιεχόμενο, ή να παραπέμπουν σε δικό τους περιεχόμενο δημοσιευμένο σε άλλους δικτυακούς τόπους.

5.2 Ο δικτυακός τόπος δεν έχει την υποχρέωση να ελέγχει το περιεχόμενο αυτό και δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για λάθη, παραλείψεις, προσβλητικές εικόνες, χυδαία γλώσσα ή εικόνες, πορνογραφικό, απειλητικό ή δυσφημιστικό προς οποιονδήποτε υλικό στο περιεχόμενο που υποβάλλεται από τους χρήστες.

5.3 Απαγορεύεται στους χρήστες να δημοσιεύουν στο δικτυακό τόπο υλικό παράνομο, απειλητικό, δυσφημιστικό, προσβλητικό, άσεμνο, σκανδαλώδες, εμπρηστικό, πορνογραφικό, προσβλητικό προς το θρησκευτικό συναίσθημα ή ο,τιδήποτε άλλο θα μπορούσε να θεωρηθεί εκτός νόμου, να εγείρει νομική υπευθυνότητα ή με άλλο τρόπο παραβιάζει το νόμο. Σε περίπτωση που περιεχόμενο όπως το παραπάνω υποπέσει στην αντίληψη του www.OFFroader.gr θα το αφαιρέσει, χωρίς ειδοποίηση.

5.4 Οι χρήστες αναγνωρίζουν στο www.OFFroader.gr το δικαίωμα (αλλά όχι την υποχρέωση) να ελέγχει, να εγκρίνει ή να απορρίπτει το υλικό που υποβάλλουν πριν τη δημοσίευσή του στο δικτυακό τόπο. Επίσης οι χρήστες αναγνωρίζουν στο www.OFFroader.gr το δικαίωμα να διαγράφει περιεχόμενο που υποβάλλουν. Τα παραπάνω είναι στη διακριτική ευχέρεια του www.OFFroader.gr και οι αποφάσεις του δεν επιδέχονται αμφισβήτησης.

5.5 Το περιεχόμενο που υποβάλλουν και δημοσιεύουν οι χρήστες παραμένει ιδιοκτησία τους. Παρόλα αυτά, για οποιοδήποτε περιεχόμενο υποβάλλουν οι χρήστες στο δικτυακό τόπο για δημοσίευση, αυτόματα παραχωρούν σττο www.OFFroader.gr την απεριόριστη, χωρίς αντίτιμο, άδεια για χρήση, διανομή, αναπαραγωγή, τροποποίηση, προσαρμογή, δημόσια προβολή και εκμετάλλευση του περιεχομένου οποτεδήποτε και με οποιοδήποτε τρόπο ηλεκτρονικό ή έντυπο.

5.6 Οι χρήστες και όχι το www.OFFroader.gr είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για το περιεχόμενο που υποβάλουν ή διανέμουν μέσω του δικτυακού τόπου καθ' οιονδήποτε τρόπο. Σε καμία περίπτωση ο δικτυακός τόπος, ο διαχειριστής, οι συνεργάτες, οι εκπρόσωποί του και οι τυχόν σχετιζόμενες με αυτόν εταιρείες δε μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για ζημίες ή απώλειες οποιουδήποτε είδους (για παράδειγμα, μεταξύ άλλων: άμεση έμμεση, τυχαία, παρεπόμενη, αστική ή ποινική) που προκύπτουν από ενέργειες των χρηστών του δικτυακού τόπου.

5.7 Εάν κάποιος χρήστης επιθυμεί να αποσύρει περιεχόμενο που έχει υποβάλει, οφείλει να ενημερώσει τον δικτυακό τόπο χρησιμοποιώντας το email επικοινωνίας που υπάρχει. Το περιεχόμενο θα αποσυρθεί το νωρίτερο δυνατόν.

5.8 Κάθε χρήστης που δημοσιεύει περιεχόμενο αποδέχεται και δηλώνει πως:

5.8.1 Έχει το δικαίωμα να υποβάλει και να δημοσιεύσει το περιεχόμενο στον δικτυακό τόπο.
5.8.2 Το περιεχόμενο δεν περιλαμβάνει ή παραβιάζει υλικό προστατευμένο από πνευματικά δικαιώματα οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου.
5.8.3 Απαλλάσσει την τον δικτυακό τόπο από οποιοδήποτε κόστος δικαιώματος εκμετάλλευσης, αμοιβή και οποιαδήποτε άλλο χρέος προς οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο εξαιτίας της δημοσίευσης στο δικτυακό τόπο του περιεχομένου που έχει υποβάλει.

 

6. Λοιποί όροι

6.1 Το www.OFFroader.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες του δικτυακού τόπου, καθώς και τους όρους χρήσης, οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο και χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση, με την ανακοίνωσή τους μέσω του δικτυακού τόπου.  Επίσης διατηρεί το δικαίωμα να περιορίσει ή διακόψει προσωρινά ή μόνιμα την πρόσβαση χρήστη σε κάποιο μέρος ή στο σύνολο του δικτυακού τόπου, οποτεδήποτε ήθελε τούτο κριθεί απαραίτητο κατά την διακριτική του ευχέρεια και κρίση.

6.2 Οι παρόντες όροι διέπονται και ερμηνεύονται από το ελληνικό δίκαιο, αρμόδια δε για την επίλυση κάθε διαφοράς θα είναι τα καθ' ύλην ελληνικά δικαστήρια.